Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА EXERO.bg
(Общи условия)

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от “Екзеро” ЕООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайт exero.bg и урежда отношенията между “Екзеро” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 100, ул. Цар Симеон 81, ет. 6 (наричано по-долу за краткост Екзеро) и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта exero.bg, както и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта exero.bg.

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

EXERO.bg (http://www.exero.bg) e уебсайт – виртуалek информационe ресурс в Интернет, собственост на “Екзеро” ЕООД, които дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством exero.bg.
Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Услуги са Услугите, предоставяни посредством exero.bg Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в exero.bg.